Statuaire bouddhisme

01. Arhat, le patriarche Asvaghosa ou Mã Minh Tông Giả, 02. Détail de la statue du patriarche Asvaghosa, 04. Arhat, le patriarche Buddhanandi ou Phật Đà Nan Đế Tôn Giả, 05. Détail de la statue du patriarche Buddhanandi, 03. Copie de la statue du patriarche Buddhamitra ou Phục Đa Mật 11. Kumàrata Tay Phuong 12. Miccaka Tay Phuong. 13. Nàgàrjuna Tay Phuong. 14. Nàgàrjuna Tay Phuong (copie). 15. Nàgàrjuna Tay Phuong (détail). 06. Dhrtaka Tay Phuong 07.Dhrtaka Tay Phuong (copie). 08. Gayàthata Tay Phuong. 09. Kapimala Tay Phuong. 10. Kapimala Tay Phuong (détai 1l). 16. Parshva Tay Phuong. 17. Parshva Tay Phuong (copie). 18. Punyayasas Tay Phuong. 19. Punyayasas Tay Phuong (copie). 20. Ràhulata Tay Phuong. 21. Ràhulata Tay Phuong (copie). 22. Samghamandi Tay Phuong. 23. Samghanandi Tay Phuong (copie). 24. Samghanandi Tay Phuong(détail). 25. Shayata Tay Phuong. 26. Shayata Tay Phuong (copie). 27. Upagupta Tay Phuong. 28. Upagupta Tay Phuong (copie) 29. Upagupta Tay Phuong (détail). 30. Vasumitra Tay Phuong. 31. Vasumitra Tay Phuong (détail). 32. Tuyet Son 33. Manjushri Bodhisattva (copie). 34. Samantabhadra bodhisatva (copie) 35. Fillede Jade (copie). 36. Dieu du Nord Tay Phuong. 37. Dieu duSud Tay Phuong. 38. Bouddha Tay Phuong. 39. Vajrapani Tay Phuong. 40. Les dieux de l'Enfer Tay Phuong. 41. Les dieux de l'Enfer tay Phuong 42. Les dieux de l'Enfer chua Thây 43. Père Saint Tay Phuong 44. Père Saint Tay Phuong 45. Prcesse Lê Thi Ngoc Duyên (copie) 46. Prcesse Trinh Thi Ngoc Co (copie) 47. Prcesse Trinh thi NGoc Truc (copie) 48. Détail Prcsse Trinh Thi Ngoc Truc (copie) 49. Quan Công Nguyên Thê My (copie) 50. Epouse du Quân Công Nguyên Thê My (copie) 51. Epouse de Yên Quân Cong (copie) 52. Autel de Tay Phuong 53. Bhodisattva Quan Am 54. Bodhisattva Quang Am